PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

  • Tổng Quan
  • Chức Năng – Nhiệm Vụ
  • Tổ Chức

– Số lượng nhân sự :28

– Trưởng phòng: CN Hoàng Thị Thanh Kiều

– Phó trưởng phòng: CN Trần Thụy Trúc Phương

Phòng Tài chính kế toán là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện.

• Căn cứ chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của Bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

• Theo định hướng hạch toán kế toán trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

• Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiết cho từng hoạt động cụ thể của Bệnh viện.

• Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư, tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của Bệnh viện.

• Định kỳ, thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

• Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

• Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của Bệnh viện.


Thư viện hình ảnh


Bản Quyền © 2021 Bệnh Viện Lê Văn Thịnh - Thiết Kế và Phát Triển bởi Hân Gia Group