KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

  • Tổng Quan
  • Chức Năng – Nhiệm Vụ

Số lượng nhân sự: 17

Trưởng khoa: BS. Hoàng Thị Cát Tường

Phó khoa: CN Nguyễn Thị Bích Lan

Điều dưỡng trưởng: CN Đặng Thị Ngọc Vui

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn phối hợp các khoa, phòng liên quan thực hiện nội dung công tác như:

  • Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
  • Xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế và trình Giám đốc đơn vị phê duyệt tổ chức thực hiện.
  • Đầu mối phối hợp với các khoa, phòng liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

Bản Quyền © 2021 Bệnh Viện Lê Văn Thịnh - Thiết Kế và Phát Triển bởi Hân Gia Group