PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

  • Tổng Quan
  • Chức Năng – Nhiệm vụ
  • Tổ Chức
Số lượng nhân sự: 07
Trưởng phòng: ThS. ĐD. Võ Kim Ngân
Phó trưởng phòng: Điều dưỡng CKI. Nguyễn Thị Chuyên

Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng;

Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;

Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa;

Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng;

Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;

Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện; phối hợp các bộ phận thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;

Tham gia công tác nghiên cứu khoa học;

Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.


Thư viện hình ảnh


Bản Quyền © 2021 Bệnh Viện Lê Văn Thịnh - Thiết Kế và Phát Triển bởi Hân Gia Group