PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

  • Tổng Quan
  • Chức Năng – Nhiệm Vụ
  • Tổ Chức

– Số lượng nhân sự :27

– Trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Thanh Tùng

– Phó trưởng phòng: BS. Lê Nhật Nam

• Căn cứ kế hoạch của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác, kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng theo đúng quy định về quản lý tài chính trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

• Quản lý, bảo quản và lưu trữ có hệ thống hồ sơ, công văn đi và đến theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện.

• Phụ trách công tác hậu cần trong việc tiếp khách, hội nghị toàn Bệnh viện.

• Tham gia kiểm tra các chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong Bệnh viện.

• Quản lý nhà cửa, kho vật tư, thiết bị thông dụng, phương tiện vận tải của Bệnh viện.

• Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

• Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.

• Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện và xử lý chất thải Bệnh viện.

• Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong Bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong Bệnh viện.

• Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong Bệnh viện.

• Nghiên cứu, xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc Bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả, chống lãng phí, tham ô.

• Định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong Bệnh viện để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.


Thư viện hình ảnh


Bản Quyền © 2021 Bệnh Viện Lê Văn Thịnh - Thiết Kế và Phát Triển bởi Hân Gia Group