PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

  • Tổng Quan
  • Chức Năng – Nhiệm Vụ

– Số lượng nhân sự :08

– Trưởng phòng: CN. Trần Huy Hoàng
– Phó trưởng phòng: KS. Nguyễn Thị Mười
– Phó trưởng phòng: CN. Trần Thị Hoàng Thư

Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện, bao gồm các bộ phận

• Quản lý nhân lực: Lao động tiền lương, Quản lý hồ sơ nhân lực, tuyển dụng, lương, chế độ, chính sách; Công tác cán bộ, đề bạt, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

• Đào tạo cán bộ: Quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo.

• Bảo vệ chính trị nội bộ.


Thư viện hình ảnh


Bản Quyền © 2021 Bệnh Viện Lê Văn Thịnh - Thiết Kế và Phát Triển bởi Hân Gia Group